1) Poplatek zprostředkování, poradenství s následným uzavřením smlouvy a vyplacením plné provize zdarma
2) Poplatek za ostatní zprostředkování, poradenství * 700 Kč za každých započatých 30 minut
3) Poplatek za zprostředkování nedokončeného obchodu (mimo úvěrů) v jakémkoliv stádiu (nedokončeným obchodem se rozumí i nevyplacení plné provize či její vrácení) skutečné náklady (telefonní poplatky, poštovné, PC čas, práce, cestovné atd.) min. 1 500 Kč
4) Poplatek za zprostředkování nedokončeného úvěrového obchodu v jakémkoliv stádiu (nedokončeným obchodem se rozumí i nevyplacení plné provize či její vrácení) skutečné náklady (telefonní poplatky, poštovné, PC čas, práce, cestovné atd.) min. 3 000 Kč
5) Smluvní pokuta za nevrácení kompletní smluvní dokumentace v případě zprostředkování nedokončeného obchodu (připočítává se k položce 3 nebo 4) 700 Kč
6) Poplatek za storno pojistné smlouvy v 1. roce trvání skutečné náklady (telefonní poplatky, poštovné, PC čas, práce, cestovné atd.) min. 3 000 Kč
7) Poplatek za storno pojistné smlouvy v 2. roce trvání skutečné náklady (telefonní poplatky, poštovné, PC čas, práce, cestovné atd.) min. 1 500 Kč
8) Poplatek za reaktivaci pojistné smlouvy 3 000 Kč
9) Poplatek za následné poradenství a servis ** zdarma
10) Poradenství, konzultace 600 Kč za každých započatých 30 minut
11) Poplatek za vyhotovení a odeslání výzvy k úhradě zdarma
12) Poplatek za vyhotovení a odeslání upozornění na splatnost dluhu zdarma
13) Poplatek za vyhotovení a odeslání první upomínky 100 Kč
14) Poplatek za vyhotovení a odeslání druhé upomínky 200 Kč
15) Poplatek za vyhotovení a odeslání předžalobní upomínky 500 Kč
16) Poplatek za vyhotovení žaloby *** 3 000 Kč
17) Smluvní pokuta za každý den prodlení s platbou (počíná běžet následující den po dni splatnosti) 0,5 %
18) Poplatek za opětovné zaslání smluvní dokumentace zaviněné klientem skutečné náklady
min. 200 Kč

 

* V případě, že je obchod, který je předmětem poradenství či konzultace, uzavřen, poplatek se neúčtuje. Netýká se nadstandardních či nestandardních úkonů.
** Týká se jen uzavřených obchodů a standardního servisu.
O tom, zda se jedná o nestandardní nebo nestandardní úkon či službu, bude klient předem
informován.
*** Tato částka neobsahuje poplatky právního zastoupení, soudního nebo rozhodčího řízení či náklady exekuce.

Tento ceník je platný a účinný od 1. 10. 2018 a nahrazuje předcházející.