Obchodní podmínky
1 Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny osoby, které vyplní a odešlou formulář na těchto webových (internetových) stránkách (dále jen „Klient“). Klient vyplní a odešle formulář pouze za účelem závazného objednání zprostředkování finančních produktů či služeb.
2 Vyplněním (elektronického) formuláře na těchto webových stránkách Klient odesílá písemnou Objednávku na zprostředkování finančních služeb (dále také jen „Objednávka ZFS“) a zároveň tímto uzavírá se Zprostředkovatelem Smlouvu o zprostředkování finančních služeb (dále také jen „Smlouva ZFS“). Každá Objednávka ZFS je závazná a Zprostředkovatel jí bude přikládat důležitost a vážnost. Klient je povinen na Objednávce na ZFS (vedle ostatních předepsaných údajů) uvést i své aktuální telefonní spojení z důvodu možnosti ověření Objednávky ZFS a Smlouvy ZFS ze strany Zprostředkovatele u Klienta, případně vyjasnění a upřesnění dalších skutečností. Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) jsou nedílnou součástí Objednávky ZFS a Smlouvy ZFS a upravuje se jimi tímto v souladu s ustanovením § 1751, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztah mezi Klientem a Zprostředkovatelem a jejich vzájemná práva a povinnosti. Klientem se pro účely těchto OP rozumí, jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, které jedná sama za sebe, případně na základě zastoupení za jinou fyzickou či právnickou osobu.
3 V případě, že Klient kdykoliv budoucnu po vyplnění Objednávky ZFS, uzavření Smlouvy ZFS nebo podpisu a sjednání vybrané finanční služby nebo produktu, např. změní parametry nebo typ zprostředkované finanční služby, případně učiní jinou/další Objednávku ZFS, resp. rozšíří rozsah Smlouvy ZFS, jiným způsobem (zejména osobně, telefonicky, elektronickou poštou, dopisem), aplikují se i na tuto jinou/další Objednávku ZFS a Smlouvu ZFS analogicky tyto aktuálně platné OP a Ceník služeb.
4 Vyplnění a odeslání Objednávky ZFS nebo uzavření Smlouvy ZFS může být podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Klienta ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely poskytování zprostředkování finančních služeb. Dále Klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při vyplnění a odeslání Objednávky ZFS nebo uzavření Smlouvy ZFS a dále uvede při styku s pracovníky Zprostředkovatele, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Souhlas Klient uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu. Klient bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat a správce jeho údaje neprodleně skartuje.
4.1 Poskytnuté údaje bude Zprostředkovatel zpracovávat jakožto Správce osobních údajů nebo pověřený zpracovatel v souladu s ustanovením Zákona a dále osoby, které Zprostředkovatele zastupují při jednání s Klienty. Dále Klient prohlašuje, že byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona řádně informován o zpracování jeho osobních údajů, právech a povinnostech Správce osobních údajů, a že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
4.2 Mezi osobní údaje patří zejména identifikační údaje Klienta (všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, číslo průkazu totožnosti a další údaje v něm uvedené, obchodní firmu nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, místo podnikání, IČ, DIČ apod.) a kontaktní údaje Klienta (kontaktní adresa, telefon, fax, elektronický kontakt apod.).
4.3 Klient tímto poskytuje Zprostředkovateli výslovný souhlas k tomu, aby využíval jeho údaje v rámci své podnikatelské činnosti, zejména k provádění marketingových činností, k šíření obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a finančního poradenství, včetně zajištění komplexní péče o Klienta a navázání telefonického, e-mailového, písemného nebo osobního kontaktu.
4.4 Souhlas se také vztahuje na osobní údaje, které Klient Zprostředkovateli poskytl nebo v budoucnu poskytne v rámci jednání o zprostředkování finančních produktů a služeb a také mimo jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále Klient souhlasí s pořizováním a uchováváním kopií dokladů totožnosti, zejména ve smyslu plnění povinností daných výše uvedenými právními předpisy. V tomto případě bude Zprostředkovatel s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy.
5 Vyplnění a odeslání Objednávky ZFS (formuláře) je považováno za závaznou objednávku zprostředkování finančních produktů či služeb. Klient – fyzická osoba nebo osoba, která jedná za jinou osobu v rámci zastoupení, prohlašuje, že je starší 18 let a není zbaven nebo omezen právní způsobilosti. Klient také prohlašuje, že nemá stejný obchod (jeho zprostředkování či ZFS nebo zprostředkování finančního produktu) rozjednán s jiným subjektem, ani s ním nebude do uzavření obchodu ve stejné věci jednat. Klient výslovně souhlasí s tím, že veškerá komunikace může být monitorována a zaznamenávána.
5.1 Klient souhlasí s tím, že Objednávku ZFS (formulář) vyplní a odešle pouze v případě opravdového zájmu o zprostředkování finančních produktů či služeb, nikdy ne například z důvodu žertu, vyzkoušení rychlosti komunikace, dotazu nebo jiných nekalých úmyslů. Klient souhlasí s tím, že za účelem jeho identifikace bude mj. zaznamenána IP adresa počítače. Klient také souhlasí s ukládáním tzv. cookies na počítač, pomocí kterého přistupuje na tyto webové stránky. Klient prohlašuje, že veškeré údaje, které vyplnil do formuláře, jsou pravdivé a úplné a dále, že je osobou za kterou se vydává, případně pokud jedná v rámci zastoupení za jinou osobu, má k tomuto platné oprávnění (např. zákonný zástupce dítěte, plná moc, statutární orgán, atd.) Případnou škodu, kterou Klient svým jednáním způsobí, je povinen nahradit.
6 V případě, kdy Klient odvolá svůj souhlas se zpracováním a používáním svých osobních údajů, přičemž v takovém případě je Zprostředkovatel oprávněn osobní údaje Klienta zpracovávat a používat pouze v nezbytné míře až do doby, kdy Klient uhradí veškeré závazky vůči Zprostředkovateli a smluvním partnerům Zprostředkovatele a dále po dobu, kdy je to nutné v souvislosti s plněním povinností dle příslušných zákonů (zejména zák. č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo zák. č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V takovém případě je Zprostředkovatel rovněž oprávněn od Objednávky ZFS, Smlouvy ZFS a ZFS odstoupit nebo sjednanou službu neposkytnout a považovat to za tzv. nedokončený obchod.
7 Klient uděluje Zprostředkovateli souhlas k pořízení fotokopie jeho občanského, řidičského průkazu či cestovního dokladu nebo jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření správnosti údajů o Klientovi o a k uchování pořízených fotokopií po dobu nezbytnou pro ochranu práv Zprostředkovatele tj. po dobu 10 let ode dne zániku všech právních vztahů mezi Klientem a Zprostředkovatelem nebo smluvními partnery Zprostředkovatele, případně do dne splacení všech peněžitých závazků Klienta vůči Zprostředkovateli nebo smluvním partnerům Zprostředkovatele, přičemž rozhodná je skutečnost, která nastane později. V některých případech, např. zejména v souvislosti s plněním povinností daných zák. č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není takového souhlasu Klienta třeba.
8 Telefonickou komunikaci s Klientem zajišťuje Zprostředkovatel prostřednictvím klientské linky nebo pomocí hlasového informačního systému. Aktuální telefonické spojení oznámí Zprostředkovatel Klientovi vhodným způsobem.
8.1 V telefonickém vzájemném styku je Klient povinen prokazovat se předepsanými identifikačními údaji. Telefonický pokyn považuje Zprostředkovatel jen tehdy za závazný, pokud jsou Klientem sděleny všechny náležitosti potřebné pro uskutečnění požadovaného pokynu. Zprostředkovatel nezkoumá oprávněnost volaného. V případě, že se Klient nemůže prokázat standardními identifikačními údaji (např. z důvodu zapomenutí hesla, významného údaje apod.), Zprostředkovatel může provést náhradní identifikaci Klienta dle statických dat.
8.2 Klient se při telefonickém vzájemném styku identifikuje na pokyn a v rozsahu stanoveném operátorem nebo podle dispozic hlasového informačního systému. Údaje potřebné pro identifikaci musí být uvedeny zejména srozumitelně, jednoznačně, přesně, úplně a bezchybně, bez případných oprav tak, aby nevyvolávaly jakékoliv pochybnosti.
8.3 Výlučně písemnou formou je Klient povinen zejména: a) odstoupit od Smlouvy ZFS, b) ukončit (vypovědět) příslušnou smlouvu o finanční službě, což může učinit úkonem provedeným přímo k rukám smluvního partnera Zprostředkovatele, přičemž při použití písemné formy vzájemného styku Klienta Zprostředkovatel může provést ověření totožnosti Klienta zejména následujícím způsobem: aa) osobně (včetně telefonického ověření totožnosti); ab) zmocní-li k tomuto úkonu třetí osobu; ac) akceptuje úřední ověření (např. ověření notářem nebo obecním úřadem).
8.4 Zprostředkovatel je oprávněn, je-li to nutné, při komunikaci s Klientem využít všech dostupných způsobů komunikace (např. fax, e-mail, SMS zprávu či jiný alternativní způsob komunikace). Uzná-li to Zprostředkovatel za nutné, může při komunikaci s Klientem omezit, příp. i úplně vyloučit, standardní identifikační proceduru. Zprostředkovatel je oprávněn v odůvodněných případech komunikovat i s jinou osobou než Klientem (např. při vymáhání pohledávky za Klientem).
9 Tímto ujednáním poskytuje Zprostředkovatel Klientovi také informace dle § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které nevyplývají z jiných ujednání těchto OP. Články 9 až 9.16. se použijí pouze na Klienta, který je dle § 417, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. Spotřebitelem (tj.“ Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“)
9.1 Hlavním předmětem činnosti Zprostředkovatele je zprostředkování finančních služeb (výše a dále také jen „ZFS“).
9.2 Finanční produkty a služby zprostředkovává společnost Finservis.com s.r.o., Na Rozdílu 719/26, 160 00 Praha 6, IČ: 27137252, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 9966, která je zaregistrována jako správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů registrační číslo 00022083, u České národní banky jako investiční zprostředkovatel č. j. 43/R/571/2004/1 a jako pojišťovací agent registrační číslo 013440PA (výše a dále jen „Zprostředkovatel“).
9.3 Zprostředkovatel na základě vyplnění a odeslání Objednávky ZFS Klientem na těchto webových stránkách, uzavírá s Klientem Smlouvu ZFS a poskytuje Klientovi zprostředkování finančních služeb a produktů a také další služby, jako je např. poradenství, atd. Klient je povinen hradit dohodnuté platby jednotlivým poskytovatelům finančních služeb (dále také jen „smluvním partnerům Zprostředkovatele“) a dále pohledávky vyplývající ze vztahu Klient a Zprostředkovatel, případně další pohledávky vyplývající ze vztahů mezi Zprostředkovatelem a smluvním partnerem Zprostředkovatele. Smlouva ZFS se uzavírá na dobu neurčitou.
9.4 Klient má právo od Smlouvy ZFS odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření (sjednání) – tj. od chvíle vyplnění Objednávky ZFS (uzavření Smlouvy ZFS), resp. poskytnutí zákonem stanovených informací. Odstoupení Smlouvy je možné realizovat pouze písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Zprostředkovatele, není-li Zprostředkovatelem sdělena adresa odlišná. Výše uvedené písemné oznámení musí být Zprostředkovateli odesláno nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
9.5 V případě odstoupení od Smlouvy ZFS dle čl. 9.4 těchto OP je Klient povinen Zprostředkovateli uhradit (vrátit) do 15 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy ZFS: a) Veškeré poskytnuté dokumenty a tiskopisy, b) Úhrady za již poskytnuté služby, které byly poskytnuty a nelze je již ze strany Klienta vrátit.
9.6 Klient v souladu s ustanovením § 1823, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí s tím, aby Zprostředkovatel začal plnit dle jeho Objednávky ZFS, resp. Smlouvy ZFS před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy ZFS dle čl. 9.4. těchto OP. Dle § 1820, odst. 1, písm. h, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je tímto Klient informován o své povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Objednávky ZFS, resp. Smlouvy ZFS, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
9.7 V případě, že Klient neuplatní své právo odstoupení dle čl. 9.4. ve stanovené lhůtě, předmětná Smlouva ZFS trvá a nelze se po uplynutí této lhůty odstoupení dovolávat.
9.8 Dle § 1837, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.“
9.9 Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Zprostředkovatele: Úřad městské části Praha 6 – Živnostenský odbor, se sídlem Čs. armády 601/23, Praha 6 – při činnostech upravených v režimu zák. č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 při činnosti pojišťovacího a investičního zprostředkovatele. Orgánem dozoru nad právy spotřebitelů, oprávněným přijímat stížnosti z porušení spotřebitelských smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2.
9.10. Před odesláním Objednávky ZFS Klientem je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky ZFS Klient vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky ZFS.
9.11. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení Objednávky ZFS toto obdržení potvrdí na adresu elektronické pošty Klienta, kterou uvedl v Objednávce ZFS.
9.12 Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy ZFS. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy ZFS si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
9.13 Tyto OP, Objednávka ZFS a Smlouva ZFS jsou vyhotoveny v českém jazyce a v tomto jazyce lze také Smlouvu ZFS uzavřít.
9.14 Zprostředkovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9.15 Mimosoudní vyřizování stížností Klientů (spotřebitelů ve smyslu článku 9 těchto OP) zajišťuje Zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy finservis(zavináč)finservis(tečka)com. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Zprostředkovatel na elektronickou adresu Klienta, kterou sdělil ve svém podání dle tohoto článku.
9.16 Objednávka ZFS (Smlouva ZFS) včetně těchto OP a Ceníku služeb je archivována Zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
10 Zprostředkovatel je oprávněn provést zápočet jakýchkoliv vzájemných pohledávek Zprostředkovatele a Klienta, splatných i nesplatných, a to i pokud vyplývají z různých právních vztahů.
10.1 Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele postoupit jakoukoliv svou pohledávku vzniklou na základě jakéhokoliv právního vztahu mezi Zprostředkovatelem a Klientem anebo smluv zajišťujících splácení závazků Klienta vůči Zprostředkovateli na třetí osoby nebo takové pohledávky započíst vůči závazkům, které má vůči Zprostředkovateli. Zprostředkovatel je oprávněn pohledávky z právních vztahů a případně uzavřených zajišťujících smluv postoupit třetím osobám bez omezení.
10.2 Kterékoliv ustanovení o smluvní pokutě nebo úhradě za poskytnuté služby uvedené v těchto OP a platném Ceníku služeb, nemá vliv na právo Zprostředkovatele požadovat na Klientovi náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty nebo úhrady za poskytnuté služby. Zprostředkovatel je oprávněn smluvní pokutu nebo úrok z prodlení zcela či zčásti prominout.
10.3 Klient tímto prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých Zprostředkovateli v souvislosti s plněním svých povinností stanovených těmito OP, zejména právo na úhradu za poskytnuté služby, právo na úhradu příslušenství a smluvních pokut, případně práva vzniklá v důsledku ukončení Smlouvy na ZFS nebo ukončení konkrétní zprostředkované (zprostředkovávané) smlouvy o finanční službě s příslušným smluvním partnerem Zprostředkovatele (např. finanční instituce) jako takové a práva ze zajištění splnění závazků Klienta, a to na dobu 10 let ode dne, kdy promlčecí doba počala poprvé běžet.
10.4 Stane-li se nebo bude-li kterákoliv část těchto OP shledána neplatnou, nemá taková neplatnost vliv na platnost ostatních ujednání OP. To neplatí v případě, stanoví-li závazné ustanovení platných právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují nahradit v přiměřené lhůtě 30 dnů neplatné části OP platnými ujednáními, která budou co nejblíže vyjadřovat obchodní a právní smysl původních ujednání.
11 Zprostředkovatel je dle svého uvážení oprávněn uplatňovat své nároky i u soudu příslušného sídla Zprostředkovatele v souladu s ustanovením § 89, odst. a) občanského soudního řádu ve znění pozdějších změn. Klient prohlašuje, že souhlasí s dohodou místní příslušnosti takto sjednané.
11.1 Právní vztahy založené těmito OP a Ceníkem služeb, jakož i vztahy vzniklé následně na základě dalších smluvních vztahů se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
11.2 Klient čestně prohlašuje, že nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro trestný čin a ani není v současné době trestně stíhán. Dále Klient čestně prohlašuje, že všechny údaje uvedené
v této Objednávce ZFS a Smlouvě ZFS jsou pravdivé ani nejsou žádným způsob zkreslené a je si vědom všech možných následků pro něj plynoucích z uvedení nepravdivých údajů (např. klasifikace takového jednání jako trestný čin).
12 Klient souhlasí s tím, že jazykem se kterým bude Zprostředkovatel komunikovat s Klientem je český jazyk a v tomto jazyce budou také poskytnuty veškeré smluvní podmínky, dokumenty a další informace.
13 Zprostředkovatel bude zpracovávat a uchovávat také osobní údaje Klienta (fyzické osoby), které se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje získané podle předchozí věty byly zpracovávány za účelem jednání a zpracování Objednávky ZFS, Smlouvy ZFS, a dále za účelem jednání ve věci ZFS, za účelem získání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, nutných pro zprostředkování finančních služeb (včetně předání těchto údajů příslušným smluvním partnerům Zprostředkovatele) a dále též k další nabídce produktů a služeb Zprostředkovatele a v neposlední řadě i ke sjednání a následné správě konkrétní smlouvy o finanční službě. Klient uděluje souhlas k tomu, aby Zprostředkovatel zpracovával Klientovi osobní údaje získané dle první věty tohoto čl. ve svém informačním systému, popřípadě ověřil správnost Klientem poskytnutých údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené výše uděluje Klient na dobu 10 let.
14 Úhrady za poskytnuté služby a další úkony jsou uvedené v aktuálním Ceníku služeb. V případě dokončeného obchodu platí za zprostředkování finančního produktu či služby Zprostředkovateli smluvní partner, v případě nedokončeného obchodu platí Zprostředkovateli náklady na zprostředkování finančního produktu či služby Klient dle aktuálního Ceníku služeb.
14.1 OP a Ceník služeb platné v den vyplnění Objednávky ZFS a sjednání Smlouvy ZFS jsou nedílnou součástí Smlouvy ZFS mezi Klientem a Zprostředkovatelem. Klient potvrzuje, že před odesláním Objednávky ZFS a uzavřením Smlouvy ZFS si přečetl všechny její podmínky, že porozuměl všem ustanovením Smlouvy ZFS , těchto OP a aktuálnímu Ceníku služeb, že tato Objednávka ZFS a Smlouva ZFS představuje jeho svobodnou vůli a nebyla uzavřena (vyplněna) pod hrozbou nebo nátlakem nebo v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a také, že si všechny údaje zde uvedené pečlivě zkontroloval.
15 Klient je povinen nejpozději do: a) 30 dnů od data vyplnění Objednávky ZFS (uzavření Smlouvy ZFS) sjednat (uzavřít) a podepsat příslušnou smlouvu/y o finančních službách (uzavření obchodu), b) 15 dnů od data odeslání zásilky obsahující příslušnou smluvní dokumentaci a další dokumenty Zprostředkovatelem Klientovi, odeslat dle pokynů Zprostředkovatele příslušnou smluvní dokumentaci zpět na adresu určenou Zprostředkovatelem (v případě, že část nebo celé ZFS probíhá korespondenčně), c) 30 dnů od data sjednání (podpisu) příslušné smlouvy o finančních službách (uzavření obchodu) uhradit dohodnutou platbu (úhradu) zpravidla přímo vybranému smluvnímu partnerovi Zprostředkovatele dle pokynů Zprostředkovatele (zejména první lhůtní pojistné, poplatek za uzavření smlouvy, vstupní poplatek, první úložku, atd.). Nedodrží-li Klient kterýkoliv z výše uvedených bodů, jedná se o tzv. nedokončený obchod.
15.1 Za dokončený obchod se považuje sjednání finančního produktu či služby prostřednictvím Zprostředkovatele a plné vyplacení provize za toto zprostředkování smluvním partnerem Zprostředkovatele (např. finanční instituce apod.) V ostatních případech se jedná o tzv. nedokončený obchod. Za nedokončený obchod se považuje také storno (i částečné) provize smluvním partnerem.
15.2 Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání pohledávek Zprostředkovatele vzniklých na základě Smlouvy ZFS, těchto OP a Ceníku služeb, včetně úhrady nákladů Zprostředkovatele spojených s případným angažováním vymáhací agentury.
15.3 Zprostředkovatel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění dle Smlouvy ZFS, těchto OP a Ceníku služeb.
15.4 Veškerá plnění Zprostředkovateli je Klient povinen poukazovat bezhotovostně převodem na bankovní účet Zprostředkovatele, který mu bude sdělen.
15.5 Klient výslovně prohlašuje, že se předem seznámil s ustanoveními § 1728 a § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které mj. upravují tzv. „předsmluvní odpovědnost“, tj. zejména: tzv. „předstíraný úmysl uzavřít smlouvu (jednání na oko)“ a tzv. „neuzavření smlouvy za pět minut dvanáct“.
Dle § 1728, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„(1) Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v takovém jednání pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít.
(2) Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany vzájemně sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.“
Dle § 1729, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
„(1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.
(2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“
15.6 Požádá-li Klient o změnu některé skutečnosti týkající se sjednané (zprostředkované) smlouvy o finanční službě nebo těchto OP, o provedení jiného úkonu v souvislosti se sjednanou (zprostředkovanou) finanční službou nebo pokud v důsledku porušení povinností Klienta vyplývajících ze smluvních vztahů nebo Smlouvy ZFS a těchto OP dojde k upomínání, případně jinému nucenému vymáhání splnění této povinnosti (např. zasílání upomínek, vyúčtování smluvních pokut, úroků z prodlení a úhrady např. za tzv. nedokončený obchod), Klient si je vědom a souhlasí, že Zprostředkovatel je oprávněn v souvislosti s provedením výše zmíněných úkonů vyúčtovat Klientovi poplatky a další úhrady ve výši dle OP a Ceníku služeb, platného ke dni provedení zpoplatněného úkonu. Klient prohlašuje, že se ke dni odeslání Objednávky ZFS, ke dni uzavření Smlouvy ZFS a dále ke dni uzavření/sjednání (např. den podpisu Klientem) předmětné smlouvy o finanční službě seznámil s platným Ceníkem služeb. Platné znění Ceníku služeb je k dispozici v písemné formě v sídle Zprostředkovatele nebo na jiné jím určené kontaktní adrese a na pobočkách Zprostředkovatele, v elektronické podobě na těchto internetových stránkách.
16 Doručování písemností Klientům se provádí na poslední známou adresu, kterou Klient uvedl, a to zejména prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronickou poštou, telefaxem apod. V případě, že Klient změní adresu, aniž to písemně oznámil Zprostředkovateli, je mu účinně provedeno odeslání písemností (dále jen „zásilka“) na jeho poslední známou adresu. V případě, že se zásilka vrátila zpět Zprostředkovateli, považuje se za den doručení poslední den úložní lhůty nebo den odmítnutí převzetí zásilky nebo den vrácení (odeslání zpět) zásilky z důvodu, že se Klient na adrese nezdržuje. Zásilka se považuje za doručenou také v případě, že se o jejím uložení Klient nedozvěděl.
17 Klient prohlašuje a stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s ustanoveními těchto OP a s aktuálním Ceníkem služeb a dále i s podmínkami, které se vztahují ke zprostředkování finančního produktu či služby před vyplněním a odesláním formuláře (objednávky ZFS nebo smlouvy ZFS), a že s těmito dokumenty bez výhrad a neodvolatelně souhlasí.
18 Tyto OP neobsahují žádná ustanovení nebo doložky ve smyslu ustanovení § 1800, odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klient prohlašuje, že veškerá ustanovení těchto OP výslovně přijímá a souhlasí s nimi ve smyslu ustanovení § 1753, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19 Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
20 V případě, že dojde mezi Společností a Klientem, který je v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Spotřebitel“), ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: A) Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Klient v postavení Spotřebitele může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. B) Ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, „K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů příslušný též finanční arbitr, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb, b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu, g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.“
21 Tyto OP se vydávají s účinností ode dne 1. 5. 2016 na dobu neurčitou a nahrazují předcházející OP.

2 thoughts on “Obchodní podmínky”

  1. Dobrý den,chtěla jsem se jenom zeptat,jestli se dá u vás ukončit smlouvu on-line?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..